fbpx
Tienen

HLN – Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Tienen? En welke niet? “We hebben de stad op het spoor naar de toekomst gezet”

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur zit er bijna op: op 13 oktober zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er in huis gekomen van de beloftes aan de Tiense kiezer uit 2018? We selecteerden 5 beloftes van het schepencollege en zochten uit wat er gerealiseerd is, en vooral: wat niet.

1. Invoering diftarsysteem: NIET UITGEVOERD

“Met extra budget voor materiaal, gratis vuilnisbakken voor de handelaars en tal van andere acties werken we verder aan een proper Tienen”, zegt burgemeester Partyka. Maar van het diftarsysteem is dus nog wel geen sprake. “Er waren immers lang twijfels of dit systeem wel toepasbaar was in een stedelijke context. Dit wordt nu verder onderzocht. De nieuwe restafvaldoelstelling die de stad Tienen tegen 2030 moet halen, is 83 kg/inwoner. Deze bedraagt nu 134 kg/inwoner.”

2. Heraanleg van Grote Markt: UITGEVOERD

De heraanleg van de Grote Markt is al een tijdje een feit. Prijskaartje hiervoor: 5.862.000 euro voor stad Tienen en 1.891.000 euro voor Fluvius. “We kunnen dagelijks genieten van de mooie aangelegde vlakke kasseien en mooie groene ruimte rond de Kerk.” Maar niet enkel de Grote Markt werd heraangelegd. Er staan nog meerdere heraanleg- en masterplannen op til.

3. Visie uitwerken rond Gete: IN UITVOERING

De werken om de Gete om te leggen en ‘t Schip her aan te leggen zijn volop aan de gang. “De werken zouden normaal klaar moeten zijn in juni 2024. De stad kocht een perceel aan ter hoogte Mulkstraat om ruimte te voorzien zodat we samen met VMM de Mene terug bovengronds kan meanderen en we woningen in de toekomst kunnen beschermen tegen wateroverlast. Een brug en speelzone zorgen dat het gebied een groene waterspeelzone kan worden aan de rand van de stad”, licht de burgemeester het plan en de werken toe. “We bestuderen ook het openleggen van de Borggracht op de Vinckenboschvest, zodat het legendarische mooie stuk Vesten terug in ere wordt hersteld. Het goed Reynaerts werd aangekocht als buffer voor regenwater en groene zone. Samen met de Vlaamse overheid en de Getegemeenten werken we een concreet plan uit dat onze stad, regio en inwoners moet beschermen tegen wateroverlast door voldoende ruimte voor de Gete te creëren. De kaaimuur aan KVK werd alvast verhoogd om de Slachthuisstraat en industrieterrein te beschermen.”

4. Verlaging personenbelasting: UITGEVOERD

“Het tarief van de aanvullende personenbelasting werd bij de aanvang van het meerjarenplan 2020-2025 verlaagd van 7,9% naar 7,6%”, verduidelijkt de burgemeester. De opcentiemen op de onroerende voorheffing daarentegen werden wel fiks de hoogte ingejaagd in 2020. Die werden in Tienen dat jaar verhoogd van 882 naar 982.

5. Woonkwaliteit opkrikken: IN UITVOERING

Tienen zet heel actief in op de strijd tegen leegstand en verwaarlozing. “Er is een zware belasting op leegstand, tot 8.000 euro voor de eerste 3 jaar. Zo zijn er de afgelopen 3 jaar 438 belastingen geïnd op leegstand en 71 belastingen op verwaarlozing. We zien dan ook een daling van leegstaande panden”, zegt de burgemeester. “Er wordt ook sterk ingezet op de woonkwaliteit door controles. Bij iedere verhuring is er een verplicht ‘conformiteitsattest’. Dat verbetert én garandeert de woonkwaliteit. De afgelopen 3 jaar zijn er zo 1.500 controles geweest en zijn er 1.000 positieve attesten afgeleverd.”

6. Stad klimaatneutraal maken: IN UITVOERING

“Duurzaamheid en klimaat zijn aandachtspunten die bij alle projecten meegenomen worden. In 2024 zal het klimaatactieplan afgerond worden. Niet alleen het stadsbestuur maar ook alle inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen enzovoort zullen hun steentje bij moeten dragen om de klimaatdoestellingen te kunnen behalen”, verduidelijkt de burgemeester.

“Tienen ondertekende de ‘Burgemeesterconvenant’ en heeft dus een ‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat’ . Heel concreet kochten we de Perenboomgaard Reynaerts en terreinen aan de Gete als klimaat- en waterbuffer. Bij herinrichting van wegen zetten we in op ontharding. Daarnaast zetten we in op zonnepanelen en helpen we burgers met het plaatsen ervan. Via de Klimaatalliantie Tienen zetten we samen met inwoners, bedrijven, handelaars en verenigingen in op klimaatneutrale initiatieven, draagvlak en participatie, het bundelen en aanreiken van kennis en innovatieve praktijken.”

7. Netwerk OC uitbreiden: UITGEVOERD

In Hakendover opende het gloednieuwe ontmoetingscentrum OC XIII begin dit jaar de deuren. “Het gebouw is uitgerust met twee multifunctionele zalen, een vergaderlokaal en kleedruimtes. Negen lokale verenigingen baten het ontmoetingscentrum uit. Het eindresultaat wordt geschat op ongeveer 4.069.411,02 euro incl. btw”, licht Katrien Partyka het kostenplaatje toe. “Fuiven zijn beperkt tot maximaal 12 per jaar en kunnen nu doorgaan in een gebouw dat ook aan de nodige vereisten betreffende geluidsisolatie en luchtkwaliteit voldoet.”

“In de kerk van Oorbeek werd eveneens geïnvesteerd in een ontmoetingscentrum. De stad heeft samen met het Komiteit Oorbeek Dorp en de kerkfabriek meegedaan aan het traject ‘Het eeuwige leven voor je landelijke kerk’. De inrichting van het sanitair in de kerk om dit mogelijk te maken is in uitvoering.”

8. Camera’s inzetten tegen overlast: IN UITVOERING

De camera’s op Grote Markt en onmiddellijke omgeving zijn intussen een feit. “De camera’s zijn volledig operationeel sedert juli 2023 en leveren goede resultaten op. 14 camera’s brengen iedereen in beeld die de Grote Markt betreedt. Beelden kunnen live of uitgesteld worden bekeken door de politie. Kostprijs: 98.909,82 euro.”

Maar niet enkel hartje centrum staat onder toezicht. “Ook bij sluikstort maken we gebruik van een verplaatsbare sluikstortcamera, operationeel sinds maart 2023. Beelden worden uitgesteld bekeken door gemeenschapswacht-vaststellers. De kostprijs hiervoor is 13.632,40 euro. De permanente camera aan skatepark Houtemveld is in uitvoering, aan Heldenland wordt gewerkt met een tijdelijke camera.”

9. Deelmobiliteit verder uitbouwen: UITGEVOERD

Op dit ogenblik zijn er 3 deelwagens in de stad beschikbaar. “Twee aan het station en één aan de parking Albertvest. De locaties worden gelinkt aan reeds ingerichte of nog verder te ontwikkelen Hoppinpunten. De uitrol van deelmobiliteit wordt verder gezet. Zo is er een bijkomende elektrische deelwagen voorzien voor het te ontwikkelen Hoppinpunt Aarschotsesteenweg in de loop van dit jaar. Vervolgens zal er via de Vervoerregio Leuven in de toekomst ook nog 1 bijkomende deelwagen voorzien worden in Tienen”, zegt de burgemeester. Maar er zijn ook nog deelfietsen. “Aan het station beschikken we over 20 fietsen, aan het Houtemveld hebben we 8 deelfietsen.”

10. Het Vianderdomein upgraden: GEPLAND

De stad heeft grootse plannen met het Vianderdomein. “In juni 2023 kregen de buurtbewoners een eerste voorstelling van het ontwerp. Het bijgestuurde plan werd voorgesteld tijdens het infomoment eind november ’23 in het Vrijetijdscentrum. Het Vianderdomein krijgt een heuse make-over. De kosten hiervoor zijn geraamd op 369.000 euro. We nemen dit jaar alvast een start in het masterplan met de aanleg van een nieuwe natuurlijke speeltuin. Verder wordt er bekeken in welke mate we op korte termijn bestaande bronnen kunnen toeleiden naar het Vianderdomein om een natuurlijke invoer van de vijvers te verkrijgen. De volgende fases van uitvoering zijn voor de volgende jaren.”

DE EVALUATIE:

Wat zegt de meerderheid?

“Het belangrijkste voor mij is dat Tienen op het spoor naar de de toekomst gezet. Ik ben er het meest fier op dat we Tienen terug op de kaart hebben gezet”, zegt Katrien Partyka die kandidaat is met Team Tienen om zichzelf op te volgen. 

“Dat was mijn missie: weer fier kunnen zijn op onze stad. Besturen is vooruitkijken. We zijn meer en meer klaar voor de uitdagingen van de toekomst, om een veilige, warme stad te zijn met alle kwalitatieve voorzieningen zodat iedereen ‘mee’ kan. Dat betekent besturen met een visie en duidelijke keuzes maken. Mét de stadskas op orde, zoals een goede huismoeder betaamt. We zijn weer een aantrekkelijke stad om te investeren, ondernemers en bezoekers zijn vol lof en zien opportuniteiten. Honderden jonge gezinnen kiezen dan ook voor Tienen, zowel het centrum als de prachtige deelgemeenten. Zelfs kotstudenten vinden de weg naar Tienen. Er is deze legislatuur door ons bestuur en administratie keihard gewerkt aan en voor onze stad. Het werk is nog niet af, we moeten verder op de ingeslagen weg. Er zijn verdere investeringen nodig in onze wegen, in een beter onderhoud en verfraaiing van onze dorpskernen. Net zoals een levend handelscentrum, moeten ook onze dorpskernen weer aantrekkelijk zijn. Ik wil niet rusten voor iedere slechte of onveilige weg is hersteld of opnieuw aangelegd. Werk op de plank dus.”

….

Het volledige artikel kan u lezen op de website van HLN: Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Tienen? En welke niet? “We hebben de stad op het spoor naar de toekomst gezet” | Gemeenteraadsverkiezingen Tienen 2024 | hln.be

Je houd misschien ook van...